telefon: +4 0254 548.072

Declaratia privind beneficiarii reali

Declaratia privind beneficiarii reali

Declarația privind beneficiarii reali mai poate fi depusa doar pana la 1-oct-2021

Termenul limita pentru depunerea declarației privind beneficiarii reali este 1 octombrie 2021

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 129/2019, declarația privind beneficiarii reali este declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice prevăzute și cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum și modalitățile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.
Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința. Declarația se poate da în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.
Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților, fiind exceptate de la obligația depunerii declarației regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat.

Important!
1. declaratia privind beneficiarii reali poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică
2. declaratia se poate da în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant (mandat special), având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat, la ORC.

modelul declaratiei privind beneficiarii reali poate fi descarcat de aici

-----------------------------
25 feb.2022 UPDATE
...numai pentru firmele care nu dețin încă o semnătură digitală

Potrivit legislației în vigoare (anul trecut), firmele erau obligate (sub sancțiunea unei amenzi) să depună declarația privind beneficiarii reali.
Declarațiile care au fost semnate cu un certificat electronic simplu (gratuit) nu au fost validate de ONRC iar în acest moment se solicită revalidarea declaratiilor (electronic, prin certificat digital calificat) sau olograf.
În situația în care veți fi notificați de ONRC, va trebui să întocmiți declarația privind beneficiarii reali, să o semnați olograf sau electronic și să o retransmiteți.
Procedura de întocmire și transmitere
- se completează declarația propriu zisă (un PDF editabil)
- dacă există o semnătură electronică bazată pe un certificat digital calificat, se semnează electronic și se transmite email către ONRC
- dacă nu există o semnătură electronică documentul se listează, se semnează olograf (de mână) și se trimite (prin scrisoare recomandată) către ONRC sau se depune la sediul acestuia.
Declarațiile care au fost semnate cu semnătură electronică bazată pe un certificat digital calificat sunt considerate valide (...societățile care au transmis declarațiile în acest fel nemaifiind în situația de a redepune declarația)
Există și o parte bună: s-a evitat amenda de nedepunere!

 

Precizări ale ONRC cu privire la declarația privind beneficiarii realiPrecizări ale ONRC cu privire la declarația privind beneficiarii reali
  • Declarația privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică. De asemenea, declarația privind beneficiarul real al persoanei juridice se poate da în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat;
  • În anul 2021, declarația anuală privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică până la data de 1 octombrie 2021. Declarația anuală privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier. Declarația anuala privind beneficiarul real al persoanei juridice poate fi dată și în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat;
  • Declarația privind beneficiarii reali și, după caz, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate și numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, la ghișeu, prin poștă/curier sau prin mijloace electronice. Declarația transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poșta electronică, va avea incorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică;