Tel/Fax: +4 0254 548.072
rozh-TWenfrdehuitrutr

Capitalurile proprii

Capitalul propriu negativ denota un grad de indatorare foarte mare al firmei, imposibilitatea acesteia de a-si achita datoriile din fonduri proprii, asfel punandu-se problema si continuitatii activitatii. In consecinta, orice persoana interesata cum ar fi furnizori, banci etc se poate adresa instantei pentru a cere dizolvarea societatii in acest caz.

Art. 69 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale stabileste ca, daca se constata o pierdere a activului net contabil, capitalul social subscris va trebui reintregit sau redus inainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire din profit. Aceasta prevedere este obligatorie pentru toti operatorii economici, pentru toate societatile comerciale.

Verificarea valorii capitalurilor proprii la închiderea exerciţiului financiar are în vedere valoarea capitalului social subscris şi vărsat, precum şi existenţa unor eventuale diferenţe nevărsate, suma rezervelor legale şi a celorlalte rezerve constituite din profiturile exerciţiilor precedente şi dimensiunea profitului şi pierderii exerciţiului curent.

1. Verificarea calculului privind capitalul propriu
Capitalul si rezervele (capitaluri proprii) reprezinta dreptul actionarilor asupra activelor unei entitati, dupa deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exercitiului financiar. La elaborarea situatiilor financiare, firma adopta conceptul financiar de capital. Conform acestui concept, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu capitalurile proprii ale entitatii.
Capitalurile proprii = aporturile de capital + primele de capital + rezervele+ rezultatul reportat + rezultatul exercitiului financiar

2. Verificarea de conformitate a capitalului social
Capitalul este reprezentat de capitalul social, patrimoniul regiei etc., in functie de forma juridica a entitatii. Capitalul social subscris si varsat se inregistreaza distinct in contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice si a documentelor justificative privind varsamintele de capital. Contabilitatea analitica a capitalului social se tine pe actionari sau asociati, cuprinzand numarul si valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale subscrise si varsate.
Principalele operatiuni care se inregistreaza in contabilitate cu privire la majorarea capitalului sunt subscrierea si emisiunea de noi actiuni, incorporarea rezervelor si alte operatiuni, potrivit legii.
Operatiunile care se inregistreaza in contabilitate cu privire la micsorarea capitalului sunt, in principal, urmatoarele: reducerea numarului de actiuni sau parti sociale sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor actionari sau asociati, rascumpararea actiunilor, acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti sau alte operatiuni, potrivit legii. Scoaterea din evidenta a unui bun care a constituit aport la capitalul social nu modifica capitalul social, cu exceptia situatiilor prevazute de legislatia in vigoare.
In toate cazurile de modificare a capitalului social, aceasta se efectueaza in baza hotararii adunarii generale a actionarilor, cu respectarea legislatiei in vigoare.

3. Verificarea de conformitate a primelor legate de capital
Primele legate de capital cuprind primele de emisiune, fuziune, aport si de conversie. Conturile corespunzatoare primelor legate de capital pot avea numai sold creditor. Prima de emisiune se determina ca diferenta intre pretul de emisiune de noi actiuni sau parti sociale si valoarea nominala a acestora. Prima de fuziune se determina ca diferenta intre valoarea aportului rezultat din fuziune si valoarea cu care a crescut capitalul social al societatii absorbante. Prima de aport se calculeaza ca diferenta intre valoarea bunurilor aportate si valoarea nominala a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi. Prima de conversie a obligatiunilor in actiuni se calculeaza ca diferenta intre valoarea nominala a obligatiunilor corespunzatoare imprumuturilor obligatare si valoarea actiunilor emise potrivit prevederilor contractuale, atunci cand valoarea obligatiunilor depaseste valoarea actiunilor corespunzatoare.

4. Verificarea de conformitate a rezervelor din reevaluare
Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale, in conformitate cu prevederile prezentelor reglementari, trebuie reflectat in debitul sau creditul contului 105 “Rezerve din reevaluare”, dupa caz, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizarilor corporale din prezentele reglementari. Evidentierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuata pe fiecare imobilizare corporala in parte si pe fiecare operatiune de reevaluare care a avut loc. Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuata numai in limita soldului creditor existent, aferent imobilizarii respective. Rezervele din reevaluarea imobilizarilor corporale au caracter nedistribuibil.

5. Verificarea de conformitate a rezervelor
Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale si alte rezerve. Rezervele legale se constituie anual din profitul entitatii, in cotele si limitele prevazute de lege, si din alte surse prevazute de lege. Rezervele legale pot fi utilizate numai in conditiile prevazute de lege. Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entitatii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia. Alte rezerve neprevazute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau in alte scopuri, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.

6. Verificarea de conformitate a contului de rezultate
În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar. Rezultatul exercitiului se determina ca diferenta intre veniturile si cheltuielile exercitiului. Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia si reprezinta soldul final al contului de profit si pierdere. Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectueaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Inchiderea conturilor 121 “Profit sau pierdere” si 129 “Repartizarea profitului” se efectueaza la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale. Ca urmare, cele doua conturi apar cu soldurile corespunzatoare, in bilantul intocmit pentru exercitiul financiar la care se refera situatiile financiare anuale.
In contul 117 “Rezultatul reportat” se evidentiaza distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la inceputul exercitiului financiar curent, a rezultatului din contul de profit si pierdere al exercitiului financiar precedent, precum si rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile. Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale. In lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acopera pierderea contabila este la latitudinea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, respectiv a consiliului de administratie.
In cazul corectarii de erori care genereaza pierdere contabila reportata, aceasta trebuie acoperita inainte de efectuarea oricarei repartizari de profit.

Verificarea de conformitate a capitalurilor proprii – operaţiuni:
- se supun verificării hotărârile adoptate de Adunarea generală a acţionarilor şi de Consiliul de administraţie în legătură cu constituirea capitalului, respectiv subscrierea vărsămintelor acţionarilor;
- se supun verificării corelaţiile dintre hotărârile adoptate de Adunarea generală a acţionarilor şi de Consiliul de administraţie în legătură cu constituirea capitalului, respectiv subscrierea vărsămintelor acţionarilor, în corespondenţă cu prevederile actului constitutiv, ale statutului societăţii şi ale tuturor actelor legale aplicabile;
- se supun verificării soldurile la deschiderea şi închiderea exerciţiului financiar;
- se supun verificării variaţiile pozitive şi negative intervenite în cursul exerciţiului.


Referinţe legale:
- Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
- OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare;