Tel/Fax: +4 0254 548.072
rozh-TWenfrdehuitrutr

Conform  Ordonantei 2861/ 09.oct.2009 , creanţele şi obligaţiile faţă de terţi sunt supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii care deţin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi...

Read More: Inventarierea crentelor si datoriilor

Inventarierea se efectueaza in conformitate cu prevederile Normei privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii aprobata prin OMFP 2861/2009. Potrivit acesteia, raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii 82/1991, republicata, si in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii.

Read More: Inventarierea mijloacelor fixe

In Conform prevederilor legii contabilitatii, răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii. În vederea efectuării inventarierii, aceste persoane trebuie sa aprobe proceduri scrise, adaptate specificului activităţii, pe care sa le transmita ulterior comisiilor de inventariere.

Read More: Inventarierea patrimoniului

Noile Coduri Caen Actualizate in 2016 si Explicate pentru PFA, II, SRL, SC, SA. Experţii în economie şi drept au creat acesta lista de CODURI CAEN pentru a clasifica toate activitatile economice din România, numite Coduri CAEN. (Ordin 337/2007)

Read More: Codurile CAEN - Lista codurilor CAEN