Tel/Fax: +4 0254 548.072
rozh-TWenfrdehuitrutr

Impozitarea diferentiata a anumitor activitati

Incepand cu data de 1 ianuarie 2017, prin derogare de la prevederile Titlului II - Impozitul pe profit din Codul Fiscal, prezenta Lege reglementeaza impozitul specific unor activitati, aplicabil contribuabililor persoane juridice care desfasoara activitati principale si/sau secundare in urmatoarele domenii de activitate...

a) hoteluri si alte facilitati de cazare similare (CAEN 5510);
b) facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata (CAEN 5520);
c) parcuri pentru rulote, campinguri si tabere (CAEN 5530);
d) alte servicii de cazare (CAEN 5590);
e) restaurante (CAEN 5610);
f) activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente (CAEN 5621);
g) alte servicii de alimentatie (CAEN 5629);
h) baruri si alte activitati de servire a bauturilor (CAEN 5630).

Sunt obligate la plata impozitului specific unor activitati persoanele juridice romane care la data de 31 decembrie a anului precedent au indeplinit cumulativ urmatoarele conditii:

a) aveau inscrisa in actele constitutive ca activitate principala sau secundara una dintre activitatile enumerate mai sus;
b) nu se afla in lichidare.

Contribuabilii care se infiinteaza in cursul anului si care au inscrisa in actele constitutive ca activitate principala sau secundara una dintre activitatile enumerate mai sus, platesc impozitul specific incepand cu anul urmator infiintarii;

Contribuabilii care desfasoara mai multe activitati din cele enumerate, cu exceptia complexurilor hoteliere, determina impozitul specific prin insumarea impozitului pentru fiecare activitate desfasurata;

Contribuabilii care au mai multe unitati determina impozitul specific anual prin insumarea impozitului specific aferent fiecarei unitati, calculat conform formulei stabilite in anexa corespunzatoare codului CAEN, deci doar cand exista mai multe unitati distincte.

Declararea si plata impozitului specific se efectueaza semestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarui semestru;

Suma de plata reprezinta o jumatate din impozitul specific anual.

Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit comunica organelor fiscale aplicarea impozitului specific pana la data de 31 martie a anului pentru care se plateste impozitul specific;
Contribuabilii care au fost platitori de impozit specific in anul precedent si nu mai indeplinesc conditiile, in anul urmator, aplica sistemul de declarare și plata a impozitului pe profit.

In situatia in care, in cursul unui an, au aparut modificari cu privire la indeplinirea conditiilor care au stat la baza eliberarii certificatului de clasificare, la numarul locurilor de cazare, modificarea suprafetelor,inceperea/incetarea unei activitati corespunzatoare codurilor CAEN mentionate, contribuabilii calculeaza impozitul specific, in mod corespunzator, incepand cu semestrul urmator acestor modificari.

In cazul retragerii definitive a autorizatiei de functionare, a certificatului de clasificare pentru toate activitatile, persoana juridica este obligata la plata impozitului pe profit incepand cu trimestrul urmator retragerii acestora.

Sursa: AJFP Bistrita-Nasaud

 

LEGE nr. 170 din 7 octombrie 2016
privind impozitul specific unor activităţi

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016

 


Data intrării în vigoare:

01 Ianuarie 2017
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.
  ART. 1
  Dispoziţii generale
  Prin derogare de la prevederile titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta lege reglementează impozitul specific pentru persoanele juridice române care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 - "Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare", 5520 - "Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată", 5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere", 5590 - "Alte servicii de cazare", 5610 - "Restaurante", 5621 - "Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentaţie n.c.a.", 5630 - "Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor".
  ART. 2
  Definiţii
  (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  a) impozitul specific anual - impozitul datorat de contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1;
  b) persoană juridică română - conform art. 7 pct. 29 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) complex hotelier - structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare care pentru obţinerea certificatului de clasificare include în perimetrul ei alte activităţi, dar cel puţin una clasificată ca impusă aferentă codurilor CAEN 5610 şi/sau 5630, şi îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
   (i) sunt exploatate de aceeaşi persoană juridică română;
   (ii) înregistrează distinct în evidenţa contabilă operaţiunile efectuate;
   (iii) nu include activităţile aferente codurilor CAEN 5621 şi 5629;
  d) suprafaţa utilă comercială/de servire pentru codurile CAEN 5610 - "Restaurante" şi 5630 - "Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor" - suma suprafeţelor saloanelor, teraselor şi grădinilor de vară, conform certificatului de clasificare/autorizaţie;
  e) suprafaţa utilă de desfăşurare a activităţii specifice codurilor CAEN 5621 - "Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentaţie n.c.a." - suprafaţa totală construită, conform certificatului de clasificare/autorizaţiei;
  f) unitate - locaţia unde se desfăşoară activitatea economică şi care este înfiinţată, înregistrată şi funcţionează în conformitate cu legislaţia României.
  (2) Termenii/expresiile utilizate în cuprinsul art. 6-10 au înţelesul prevăzut de legile de organizare şi funcţionare a domeniilor de activitate specifice.
  (3) Clasificarea activităţilor prevăzute de prezenta lege intră în competenţa autorităţilor administraţiei publice centrale cu responsabilităţi în domeniu.
  ART. 3
  Contribuabili
  Sunt obligate la plata impozitului specific unor activităţi, denumit în continuare impozit specific, în conformitate cu prevederile prezentei legi, persoanele juridice române care la data de 31 decembrie a anului precedent au îndeplinit, cumulativ, următoarele condiţii:
  a) aveau înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau secundară, una dintre activităţile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1;
  b) nu se află în lichidare, potrivit legii.
  ART. 4
  Anul fiscal/perioada impozabilă
  (1) Anul fiscal este anul calendaristic.
  (2) Când un contribuabil se înfiinţează sau încetează să mai existe în cursul unui an fiscal, perioada impozabilă este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.
  ART. 5
  Reguli generale de aplicare a impozitului specific unor activităţi
  (1) Contribuabilii care se înfiinţează în cursul anului, inclusiv contribuabilii nou-înfiinţaţi ca efect al unor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii, şi care au înscrisă în actele constitutive, ca activitate principală sau secundară, una dintre activităţile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 plătesc impozitul specific, începând cu anul următor înfiinţării, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3.
  (2) Persoanele juridice române nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. 3, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege.
  (3) Contribuabilii care au mai multe unităţi determină impozitul specific anual prin însumarea impozitului specific aferent fiecărei unităţi, calculat conform formulei stabilite în anexa corespunzătoare codului CAEN.
  (4) Contribuabilii care desfăşoară mai multe activităţi cu codurile CAEN prevăzute la art. 1, cu excepţia celor care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier, determină impozitul specific prin însumarea impozitului stabilit potrivit art. 6, pentru fiecare activitate desfăşurată.
  (5) În situaţia în care intervin modificări datorate începerii/încetării unei activităţi corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 sau intervine modificarea suprafeţelor aferente desfăşurării fiecărei activităţi, începând cu semestrul următor acestor modificări, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific aferent perioadei rămase din an/perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei rămase din an/perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.
  (6) În situaţia în care se înfiinţează o nouă unitate cu activităţi corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1, începând cu semestrul următor, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific aferent perioadei rămase din an potrivit prevederilor alin. (5).
  (7) În situaţia în care un sat, o comună sau o staţiune turistică de interes local dobândeşte statutul de staţiune turistică de interes naţional, contribuabilii stabiliţi în aria de administrare a acesteia vor plăti impozitul specific la nivelul stabilit pentru sate/comune/staţiuni de interes local pentru încă 3 ani de la dobândirea statutului de staţiune turistică de interes naţional.
  ART. 6
  Reguli pentru calculul impozitului specific anual
  (1) Impozitul specific anual corespunzător codurilor CAEN 5610 "Restaurante", 5621 "Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente", 5629 "Alte servicii de alimentaţie n.c.a." se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 1.
  (2) Impozitul specific anual corespunzător codului CAEN 5630 "Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor" se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 2.
  (3) Impozitul specific anual corespunzător codurilor CAEN 5510 "Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare", 5520 "Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată", 5530 "Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere", 5590 "Alte servicii de cazare" se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 3.
  (4) Valoarea impozitului standard - "k", prevăzut în anexa nr. 3, este cea corespunzătoare categoriei şi/sau tipului de structură de primire turistică menţionate în certificatul de clasificare.
  (5) În situaţia în care, în cursul unui an, au apărut modificări cu privire la îndeplinirea condiţiilor care au stat la baza eliberării certificatului de clasificare prevăzut la alin. (4) sau la numărul locurilor de cazare, contribuabilii calculează impozitul specific, în mod corespunzător, începând cu semestrul următor acestor modificări potrivit prevederilor art. 5 alin. (5).
  (6) Contribuabilii care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. c), determină impozitul specific potrivit formulei stabilite în anexa nr. 3. Veniturile obţinute din activitatea unui complex hotelier din contracte de închiriere sau asociere către/cu alte societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi supuse impozitării conform art. 10 alin. (2).
  (7) Contribuabilii care desfăşoară activităţi prin intermediul unui hotel, hotel apartament, motel, pensiuni turistice, pensiuni turistice rurale, pensiuni turistice urbane, pensiuni agroturistice, apartamente de închiriat, hotel tineret, bungalow-uri, vile, reprezentând structuri de primire turistică amenajate în clădiri sau în corpuri de clădiri, care pun la dispoziţia turiştilor spaţii de cazare şi spaţii de alimentaţie publică de tip restaurant, bar, toate aceste servicii specifice fiind activităţi ale aceleiaşi societăţi care desfăşoară activitatea de cazare, nefăcând obiectul închirierii sau asocierii către/cu alte societăţi, determină impozitul specific potrivit formulei stabilite în anexa nr. 3.
  ART. 7
  Reguli pentru perioada de inactivitate, încetarea activităţii şi alte situaţii
  (1) Pentru contribuabilii care încetează să existe în cursul anului, impozitul specific se recalculează în mod corespunzător, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei fiscale corespunzătoare fiecărui contribuabil, luând în considerare, dacă este cazul, şi modificarea impozitului specific în cursul anului.
  (2) În cazul retragerii definitive de către autorităţile competente a autorizaţiei de funcţionare/ certificatului de clasificare pentru toate activităţile prevăzute în anexele corespunzătoare codurilor CAEN, persoanele juridice române prevăzute la art. 1 sunt obligate la plata impozitului pe profit începând cu trimestrul următor retragerii autorizaţiei de funcţionare/certificatului de clasificare.
  (3) În cazul în care, în cursul unui an, un contribuabil intră în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului sau în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente, după caz, acesta rămâne în sistemul de impunere reglementat de prezenta lege şi nu mai datorează impozitul specific începând cu semestrul următor. În cazul în care perioada de inactivitate încetează în cursul anului, contribuabilul datorează impozitul specific începând cu semestrul următor celui în care încetează perioada de inactivitate.
  ART. 8
  Reguli privind declararea şi plata impozitului specific unor activităţi
  (1) Declararea şi plata impozitului specific se efectuează semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare. Suma de plată reprezintă o jumătate din impozitul specific anual, stabilit potrivit prezentei legi.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contribuabilii care încetează să existe în cursul anului declară şi plătesc impozitul specific determinat potrivit art. 7 alin. (1) până la data încheierii perioadei impozabile, potrivit legii, luând în calcul, dacă este cazul, şi impozitul specific declarat şi plătit în semestrele anterioare.
  (3) Impozitul specific reglementat de prezenta lege se face venit la bugetul de stat.
  (4) Contribuabilii care au fost plătitori de impozit specific în anul precedent şi nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3, în anul următor, aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  ART. 9
  Pierderi fiscale
  Contribuabilii care au fost plătitori de impozit specific unor activităţi şi care anterior au realizat pierdere fiscală recuperează pierderea din profiturile impozabile obţinute în următorii 7 ani consecutivi, de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de titlul II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Pierderea fiscală se recuperează în perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale şi limita celor 7 ani.
  ART. 10
  Reguli privind calculul, declararea şi plata impozitului specific datorat pentru alte activităţi
  (1) Contribuabilii care, în cursul anului, realizează venituri şi din alte activităţi în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Contribuabilii care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier şi realizează venituri din desfăşurarea altor activităţi aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Veniturile din alte activităţi luate în calcul sunt cele înregistrate până la data de 31 decembrie a anului respectiv, inclusiv.
  ART. 11
  Termenele de declarare a menţiunilor
  (1) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale aplicarea impozitului specific anual, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul specific.
  (2) În cazul în care, la data de 31 decembrie inclusiv, condiţiile prevăzute la art. 3 nu mai sunt îndeplinite, contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale ieşirea din acest sistem de impunere, până la data de 31 martie inclusiv a anului următor.
  (3) În cazurile prevăzute la art. 7 alin. (2), contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale ieşirea din sistemul de impunere specific, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  ART. 12
  Prevederi fiscale referitoare la amortizare, impozitul pe dividende şi registrul de evidenţă fiscală
  (1) Persoanele juridice plătitoare de impozit specific ţin evidenţa amortizării fiscale, potrivit prevederilor art. 28 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabil plătitorilor de impozit pe profit.
  (2) Declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividende de către persoanele juridice plătitoare de impozit specific se fac potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Persoanele juridice plătitoare de impozit specific au obligaţia să întocmească registrul de evidenţă fiscală, prevăzut la art. 19 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în care înscriu elementele care sunt luate în calcul la stabilirea impozitului, cum ar fi: tipurile de activităţi desfăşurate, coeficienţii şi variabilele utilizate pentru fiecare activitate care intră sub incidenţa impozitului specific, numărul de unităţi, suprafeţele de desfăşurare a activităţilor, precum şi amortizarea fiscală.
  ART. 13
  Dispoziţii finale
  (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.
  (2) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se elaborează normele metodologice de aplicare, care se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri.
  (3) Nivelul impozitului specific anual prevăzut în anexele nr. 1-3 la prezenta lege poate fi actualizat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.
  ART. 14
  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
            PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                FLORIN IORDACHE
               PREŞEDINTELE SENATULUI
          CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 7 octombrie 2016.
  Nr. 170.
  ANEXA 1
   Formula de calcul al impozitului specific anual pentru contribuabilii
         care au înscrisă ca activitate principală sau
           secundară activitatea cu codul CAEN:
      5610 - "Restaurante", 5621 - "Activităţi de alimentaţie
   (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentaţie"
  Impozit specific anual/unitate = k * (x + y * q) * z, unde:
  k - 1400, valoarea impozitului standard (lei);
  x - variabilă în funcţie de rangul localităţii;
  y - variabilă în funcţie de suprafaţa utilă comercială/de servire/de desfăşurare a activităţii;
  z - coeficient de sezonalitate;
  q = 0,9 şi reprezintă coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic unitate-locaţie de desfăşurare a activităţilor.


┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Coeficient de sezonalitate (variabila "z") │
├───────────────────────────────────────────────────┬────┤
│Bucureşti, cei 8 poli │0,45│
├───────────────────────────────────────────────────┼────┤
│Municipii, oraşe │0,35│
├───────────────────────────────────────────────────┼────┤
│Staţiuni turistice de interes naţional │0,30│
├───────────────────────────────────────────────────┼────┤
│Sate, comune şi staţiuni turistice de interes local│0,10│
└───────────────────────────────────────────────────┴────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Variabila în funcţie de rangul localităţii │
│ (variabila "x") │
├────────────────────────────────────────────┬──────┬────┤
│Bucureşti │Zona A│17,0│
│ ├──────┼────┤
│ │Zona B│16,0│
│ ├──────┼────┤
│ │Zona C│15,0│
│ ├──────┼────┤
│ │Zona D│13,5│
├────────────────────────────────────────────┼──────┬────┤
│8 poli (Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, │Zona A│15,0│
│Craiova, Iaşi, Ploieşti, Sibiu, Timişoara) ├──────┼────┤
│ │Zona B│14,0│
│ ├──────┼────┤
│ │Zona C│13,0│
│ ├──────┼────┤
│ │Zona D│11,5│
├────────────────────────────────────────────┼──────┼────┤
│Municipiu │Zona A│13,0│
│ ├──────┼────┤
│ │Zona B│11,0│
│ ├──────┼────┤
│ │Zona C│ 9,0│
│ ├──────┼────┤
│ │Zona D│ 7,0│
├────────────────────────────────────────────┴──────┼────┤
│Oraş │ 5,0│
├───────────────────────────────────────────────────┼────┤
│Staţiuni │ 5,0│
├───────────────────────────────────────────────────┼────┤
│Comună │ 3,0│
└───────────────────────────────────────────────────┴────┘
┌───────────────┬────────────────────────────────────────┐
│ Suprafaţa │Variabila în funcţie de suprafaţa utilă │
│cuprinsă între │ a locaţiei (variabila "y") │
├───────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 0 mp - 30 mp │ 2,0 │
├───────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 31 mp - 50 mp │ 7,0 │
├───────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 51 mp - 70 mp │ 12,0 │
├───────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 71 mp - 90 mp │ 16,0 │
├───────────────┼────────────────────────────────────────┤
│91 mp - 120 mp │ 21,0 │
├───────────────┼────────────────────────────────────────┤
│121 mp - 160 mp│ 29,0 │
├───────────────┼────────────────────────────────────────┤
│161 mp - 200 mp│ 38,0 │
├───────────────┼────────────────────────────────────────┤
│201 mp - 240 mp│ 47,0 │
├───────────────┼────────────────────────────────────────┤
│241 mp - 300 mp│ 58,0 │
├───────────────┼────────────────────────────────────────┤
│301 mp - 400 mp│ 75,0 │
├───────────────┼────────────────────────────────────────┤
│401 mp - 500 mp│ 80,0 │
├───────────────┼────────────────────────────────────────┤
│501 mp - 600 mp│ 85,0 │
├───────────────┼────────────────────────────────────────┤
│601 mp - 700 mp│ 90,0 │
├───────────────┼────────────────────────────────────────┤
│701 mp - 800 mp│ 95,0 │
├───────────────┼────────────────────────────────────────┤
│peste 801 mp │ 105,0 │
└───────────────┴────────────────────────────────────────┘


  1. Pentru următoarele categorii de activităţi, aferente codului CAEN 5610:
  a) vânzători ambulanţi la tonete de îngheţată;
  b) cărucioare mobile care vând mâncare;
  c) prepararea hranei la standuri din pieţe,
  impozitul specific anual/unitate este în sumă de 1.500 lei.
  ANEXA 2
        Formula de calcul al impozitului specific anual
           pentru contribuabilii care au înscrisă
     ca activitate principală sau secundară activitatea cu codul
    CAEN: 5630 - "Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor"
  Impozit specific anual/unitate - k * (x + y * q) * z, unde:
  k - 900, valoarea impozitului standard;
  x - variabilă în funcţie de rangul localităţii;
  y - variabilă în funcţie de suprafaţa utilă comercială/de servire/de desfăşurare a activităţii;
  z - coeficient de sezonalitate;
  q - 0,9 şi reprezintă coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic unitate = locaţie de desfăşurare a activităţilor.


┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Variabila în funcţie de rangul localităţii │
│ (variabila "x") │
├────────────────────────────────────────────┬──────┬────┤
│Bucureşti │Zona A│16,0│
│ ├──────┼────┤
│ │Zona B│15,0│
│ ├──────┼────┤
│ │Zona C│14,0│
│ ├──────┼────┤
│ │Zona D│12,5│
├────────────────────────────────────────────┼──────┬────┤
│8 poli (Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, │Zona A│14,0│
│Craiova, Iaşi, Ploieşti, Sibiu, Timişoara) ├──────┼────┤
│ │Zona B│13,0│
│ ├──────┼────┤
│ │Zona C│12,0│
│ ├──────┼────┤
│ │Zona D│11,0│
├────────────────────────────────────────────┼──────┼────┤
│Municipiu │Zona A│12,5│
│ ├──────┼────┤
│ │Zona B│10,0│
│ ├──────┼────┤
│ │Zona C│ 8,0│
│ ├──────┼────┤
│ │Zona D│ 4,0│
├────────────────────────────────────────────┴──────┼────┤
│Oraş │ 2,0│
├───────────────────────────────────────────────────┼────┤
│Staţiuni │ 2,0│
├───────────────────────────────────────────────────┼────┤
│Comună │ 0,4│
└───────────────────────────────────────────────────┴────┘
┌────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Suprafaţa │Variabila în funcţie de suprafaţa utilă│
│ cuprinsă între │ a locaţiei (variabila "y") │
├────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ 0 mp - 30 mp │ 2,0 │
├────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ 31 mp - 50 mp │ 4,0 │
├────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ 51 mp - 70 mp │ 6,0 │
├────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ 71 mp - 90 mp │ 8,0 │
├────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│91 mp - 120 mp │ 10,0 │
├────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│121 mp - 160 mp │ 14,0 │
├────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│161 mp - 200 mp │ 16,0 │
├────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│201 mp - 240 mp │ 18,0 │
├────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│241 mp - 300 mp │ 20,0 │
├────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│301 mp - 400 mp │ 25,0 │
├────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│401 mp - 500 mp │ 30,0 │
├────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│501 mp - 600 mp │ 40,0 │
├────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│601 mp - 700 mp │ 50,0 │
├────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│701 mp - 800 mp │ 60,0 │
├────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│801 mp - 900 mp │ 70,0 │
├────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│901 mp - 1000 mp│ 80,0 │
├────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│peste 1001 mp │ 90,0 │
└────────────────┴───────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Coeficient de sezonalitate (variabila "z") │
├───────────────────────────────────────────────────┬────┤
│Bucureşti, cei 8 poli │0,45│
├───────────────────────────────────────────────────┼────┤
│Municipii, oraşe │0,40│
├───────────────────────────────────────────────────┼────┤
│Staţiuni turistice de interes naţional │0,35│
├───────────────────────────────────────────────────┼────┤
│Sate, comune şi staţiuni turistice de interes local│0,15│
└───────────────────────────────────────────────────┴────┘


  ANEXA 3
       Formula de calcul al impozitului specific anual pentru
      contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală
     sau secundară activitatea cu codul CAEN: 5510 - "Hoteluri
       şi alte facilităţi de cazare", 5520 - "Facilităţi de
       cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată",
       5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere",
            5590 - "Alte servicii de cazare"
  Impozit specific anual/unitate = k * nr. locuri de cazare, unde:
  Impozit specific standard - k - LEI/loc cazare/an
  Tabelul nr. 1


*Font 7*
┌──────────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│LEI/loc cazare/an │Hotel 1*,│Hotel 3*│Hotel 4*│Hotel 5*│Pensiune 1*,│Pensiune 3*/│Pensiune 4*/│Pensiune 5*/│
│ │ 2* │ │ │ │2*/margarete│ margarete │ margarete │ margarete │
├──────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Bucureşti + 8 poli│ 205│ 308│ 513│ 820│ 164│ 246│ 410│ 656│
├──────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Municipii │ 150│ 224│ 374│ 598│ 120│ 180│ 299│ 481│
├──────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Oraşe │ 142│ 215│ 358│ 573│ 113│ 170│ 287│ 458│
└──────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘


  Tabelul nr. 2


*Font 7*
┌─────────────────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ LEI/loc cazare/an │Hotel 1*,│Hotel 3*│Hotel 4*│Hotel 5*│Pensiune 1*,│Pensiune 3*/│Pensiune 4*/│Pensiune 5*/│
│ │ 2* │ │ │ │2*/margarete│ margarete │ margarete │ margarete │
├─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Delta Dunării │ 43│ 64│ 107│ 171│ 34│ 51│ 86│ 137│
├─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Sate, comune, │ 45│ 67│ 111│ 178│ 36│ 53│ 89│ 143│
│staţiuni de interes local│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘


  Tabelul nr. 3


*Font 7*
┌─────────────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ LEI/loc cazare/an │Hotel 1*,│Hotel 3*│Hotel 4*│Hotel 5*│Pensiune 1*,│Pensiune 3*│Pensiune 4*│Pensiune 5*│
│ │ 2* │ │ │ │ 2* │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Staţiuni turistice de│ 113│ 171│ 271│ 448│ 91│ 132│ 225│ 358│
│interes naţional │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


  Tabelul nr. 4


┌───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────┐
│ LEI/loc cazare/an │Structura 1*, 2*, 3*│Structura 4*│
├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┤
│Cod CAEN 5530 - Parcuri pentru rulote, │ 22│ 31│
│spaţii de campare, campinguri, tabere, │ │ │
│popasuri turistice şi sate de vacanţă │ │ │
│(campinguri, bungalow-uri, sate de vacanţă)│ │ │
└───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────┘


  Tabelul nr. 5


*Font 7*
┌───────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ LEI/loc cazare/an │Structura 1*│Structura 2*│Structura 3*│Structura 4*│Structura 5*│
├───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Cod CAEN 5590 - Navă maritimă/fluvială,│ 36│ 53│ 89│ 111│ 143│
│ponton plutitor │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘


  Tabelul nr. 6


┌────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────┐
│ LEI/loc cazare/an │Structura 1*, 2*, 3*│Structura 4*, 5*│
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┤
│Cod CAEN 5520 - Facilităţi de cazare│ 22│ 31│
│pentru vacanţe şi perioade de scurtă│ │ │
│durată │ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────┘


                  --------