Tel/Fax: +4 0254 548.072
rozh-TWenfrdehuitrutr

Contract individual de munca 2015

Aparitia Legii 12/2015 modifica şi completeaza Legea nr. 53/2003 (Codul muncii), fapt care determina reanalizarea cadrului general privind formalismul contractului individual de munca. In acest sens, va prezentam o actualizare a contractului individual de munca in conformitate cu prevederile LEGII 12/2015.

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
Nr.......... din data ....................
încheiat şi înregistrat sub nr. ……............................…/…….………în registrul general de evidenţă a salariaţilor

 

 
 

 

A.         Părţile contractului
            Angajator - Persoana juridică/fizică ......……………..............................................., cu sediul/domiciliul în …………...…………………………………………………………….…...........................…, înregistrată la Registrul comerţului/Grefa judecătoriei/Aautorităţile Administraţiei publice din …………………….., sub numărul…………..........…., cod fiscal………….……….., telefon ………………….., reprezentată legal prin ….…...............................................................,  în calitate de ..………………...............................,
şi
            salariatul/salariata – domnul/doamna ……..…………………….............................., domiciliat(ă) în localitatea .........................., str. .…………………....................... nr. …............, judeţul ......…..............……, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ...….…..., nr. .....………..……………., eliberat/eliberată de .......................................... la data de ......……..........., CNP ……………………………….., autorizaţie de munca/permis şedere in scop de munca seria ……..… nr. ………..……… din data…………..………,
           
            am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:
 
B.         Obiectul contractului:……………………………………………………………………………………
 
C.         Durata contractului:
a)         nedeterminată, salariatul/salariata ........………............................. urmând să înceapă activitatea la data de .......................;
b)         determinată, de ..............luni, pe perioada cuprinsă între data de .....………………………............. şi data de ..................../pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post.
c)         Pe data …………………………. prezentul contract încetează in temeiul art. …………….. din Legea nr. 53-2003 - Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare în urma îndeplinirii procedurii legale.
 
 
D.         Locul de muncă
1.         Activitatea se desfăşoară la (sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment, etc.) ………………… …………………………………………din sediul social/punct de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului …………………….. .
2.         În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel:………………………………..
 
E.         Felul muncii
            Funcţia/meseria ……..………………............................... conform Clasificării Ocupaţiilor din România;
 
F.         Atribuţiile postului
            Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.
 
F1.        Criteriile de evaluare[1] a activităţii profesionale a salariatului:
            …………………………………………………………………………………………………………………… .
 
G. Condiţii de muncă:
1.         Activitatea se desfăşoară în condiţii grele, vătămătoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991
            2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/20100 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare
 
H. Durata muncii:
1.         O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi ……….. ore/săptămână.
a).        Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează ……………………. (ore zi/ore noapte/inegal);
b).        Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.
2.         O fracţiune de normă de …… ore/zi ,  ore/săptămână…………………….
a).        Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:…………………….(ore zi/ore noapte);
b).        Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.
c).        Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.
 
I.          Concediul
            Durata concediului anual de odihnă[2] este de .......... zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă, fracţiune de normă).
            De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ……………………… .
 
J.         Salarizare:
1.         Salariul de bază lunar brut: .....………………….................... lei;
2.         Alte elemente constitutive:
a).        sporuri ............................………………;
b).        indemnizaţii …………………………..…;
b1).       Prestaţii suplimentare in bani ………………… .
b2).       Modalitatea prestaţiilor suplimentare in natura …………………….. .
c).        alte adaosuri…………………………….;
3.         Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. 
4.         Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ......................... .
 
K.         Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind sănătatea şi securitatea în muncă:
a).        echipament individual de protecţie .......................................;
b).        echipament individual de lucru .............................................;
c).        Materiale igienico-sanitare ................................................…;
d).        alimentaţie de protecţie .....................................…;
e).        alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă ......................................... .
 
L.         Alte clauze: 
a).        perioada de proba este de ………………………………………zile calendaristice;
b).        perioada de preaviz în cazul concedierii este de ………………………zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;
c).        perioada de preaviz în cazul demisiei este de ……………….…zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare sau Contractului colectiv de muncă aplicabil;
d).        în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă;
e).        alte clauze.
 
M.        Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor:
 
1.         Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
a)         dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b)         dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c)         dreptul la concediu de odihnă anual;
d)         dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e)         dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
f)          dreptul la acces la formare profesională.
 
2.         Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a)         obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
b)         obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c)         obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
d)         obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
e)         obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
 
3.         Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a)         să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
b)         să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c)         să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.
d)         sa stabilească obiectivele de performanta individuala a salariatului;
 
4.         Angajatorului în revin, în principal, următoarele obligaţii:
a)         să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activitatii;
a1)        să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;
b)         să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
c)         să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
d)         să elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;
e)         să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
 
N.         Dispoziţii finale
            Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat sub nr. ………………./……………………..…… la Inspectoratul Teritorial de Munca a judeţului/municipiului ………………….…/Ministerul Muncii şi Solidarităţii sociale.
            Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale, cu excepţia situaţiilor in care o asemenea modificare este prevăzuta in mod expres de lege.
            Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
 
O.         Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

 

 
 
 
 
Angajator,                                                                                                             Salariat,
………….………………….…                                                                                   Semnatura………………
                                                                                                                            Data …………………….
Reprezentant legal,                                                                                              
 
…………………………….….