Tel/Fax: +4 0254 548.072
rozh-TWenfrdehuitrutr

Cum lucram

AEvaluam impreuna volumul de lucrari si servicii si intocmim un contract de prestari-servicii.

BColectam documentele si intocmim un proces verbal. Similar procedam si cand predam lucrarile noastre sau alte elemente de arhiva.

CPrelucram, interpretam si analizam fiecare document. Cand identificam elemente de risc operational propunem masuri si solutii.

DNe incheiem lucrarile cu un raport de misiune si o serie o analiza pertinenta asupra contabilitatii. Pentru serviciile prestate emitem facura.

 

FAQ

Care sunt riscurile administratorului?

Conform Legii nr. 31/1990, Legea societatilor comerciale, republicata, administratorii unei societati comerciale au dreptul de a face toate operatiunile cerute de indeplinirea obiectului de activitate al societatii, deci inclusiv organizarea si conducerea contabilitatii societatii. Ei pot fi trasi la raspundere in legatura cu aceasta de autoritatile statului (in principal organele de control ale Ministerului Finantelor Publice), dar si de asociati si actionari.
Administratorii nu pot fi trasi la raspundere de catre creditorii societatii decat in cazul in care societatea a intrat in stare de faliment.
Raspunderea imputernicirii unei persoane ca director economic si prin aceasta organizarea unui compartiment distinct pentru conducerea contabilitatii revine administratorului, iar daca acesta nu exista, asociatilor (art. 11. alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata: (Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective.).

Atentie! Daca societatea are mai multi administratori, numirea directorului economic trebuie sa aiba loc prin decizie unanima a acestora. Daca aceasta conditie nu poate fi satisfacuta, decizia revine asociatilor care vor hotari in majoritate absoluta a capitalului (peste 50%).
Acelasi mecanism de decizie se aplica si in cazul contractelor incheiate cu persoane fizice sau juridice pentru tinerea contabilitatii (art. 11 alin. (3) din Legea contabilitatii: "Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii si de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de expert contabil, respectiv contabil autorizat, care raspund potrivit legii.").
Daca persoana numita ca director economic sau persoana autorizata cu care se incheie contract nu satisface cerintele legii, raspunderea pentru lucrarile contabile efectuate de acestia ramane in sarcina administratorului sau asociatilor.
Angajamentul de munca sau contractual nu exonereaza administratorul de raspunderile sale, chiar daca este valid incheiat. Administratorul trebuie sa asigure conditiile necesare pentru ducerea la indeplinire a contractului (un circuit al documentelor si informatiilor corespunzator, mijloace tehnice in cazul angajatilor cu contract de munca) si trebuie sa controleze indeplinirea corespunzatoare a acestui contract.
Controlul asupra corectitudinii lucrarilor de contabilitate presupune, de regula, contractarea si a unui audit financiar independent.
Raspunderea auditorilor este sa examineze situatiile financiare anuale in vederea exprimarii unei opinii, potrivit standardelor de audit armonizate cu standardele internationale de audit si adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
Daca aceasta opinie este ca "situatiile financiare anuale ... dau o imagine fidela a situatiei patrimoniale, performantei financiare, fluxurilor de trezorerie si a celorlalte informatii privind activitatea desfasurata de intreprindere", atunci asociatii sau administratorul pot fi siguri ca lucrarile de contabilitate au fost efectuate in mod corespunzator.
Aceasta "descarcare de gestiune" survine anual, in urma verificarii situatiilor financiare incheiate pentru anul anterior.
Desigur, opinia favorabila a auditorilor nu va protejeaza de eventualele probleme pe care le-ar putea ridica un control al Administratiei Financiare, deoarece opinia auditorilor nu se refera la fiscalitate, ci la regularitatea si corectitudinea contabilitatii.
Pentru probleme de fiscalitate, este indicat sa contractati separat un audit fiscal (in conditiile O.G. nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala), care va va releva in ce masura sunteti sau nu expusi amenzilor, penalitatilor, conatestarii deductibilitatii anumitor cheltuieli sau a calculelor privitoare la impozite si taxe.
Art. 6 alin. (2) din Legea contabilitatii specifica: "Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate, dupa caz".
Atentie! Raspunderea contabilului-sef este in principal sa asigure inregistrarea, conform legii, a documentelor si tranzactiilor economice care i-au fost aduse la cunostinta.
Daca, intr-o anumita situatie, contabilul-sef poate demonstra ca un fapt sau un document i-a fost ascuns, el nu poate fi facut raspunzator pentru neinregistrarea sau inregistrarea cu intarziere a respectivei tranzactii.
Daca, din motive de indisciplina a agentilor de teren din departamentul de Vanzari, documentele justificative privind cheltuielile cu numerar efectuate in luna martie ajung la contabilitate abia in luna august, contabilitatea nu poate fi facuta responsabila pentru neinregistrarea cheltuielilor si a T.V.A. aferente in luna martie.
Contabilul-sef va fi insa responsabil daca din acest motiv nu a inchis balanta contabila a lunii martie si nu a intocmit decontul de T.V.A. si impozit pe profit in termenul legal. Solutia este sa se efectueze inchiderea potrivit documentelor contabile existente la data respectiva, urmand ca documentele sosite ulterior sa fie inregistrate in luna in care au fost predate la contabilitate.
IMPORTANT: va sfatuim ca atunci cand primiti spre inregistrare documente intarziate sa insistati sa le primiti numai prin Registratura firmei, cu numar de intrare din data la care sunt primite.
EXEMPLU: de asemenea, raspunderea departamentului de contabilitate se refera numai la inregistrarea tranzactiilor, nu si la natura comerciala a acestora.
Daca, de exemplu, incalcand legea, responsabilii comerciali ai firmei pun in vanzare alcool sub forma de alcool sanitar netaxat cu accize cand de fapt produsul vandut trebuia accizat, contabilul nu poate fi facut raspunzator pentru neinregistrarea accizelor respective. El are obligatia de a inregistra factura de vanzare asa cum a fost intocmita.
Contabilul-sef sau directorul economic este raspunzator pentru activitatea personalului contabil din subordine, dar aceasta nu elimina raspunderea fiecarui membru al compartimentului de contabilitate, impreuna cu contabilul-sef, pentru calitatea lucrarilor intocmite (art. 11 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata: "Persoanele prevazute la art. 1 organizeaza si conduc contabilitatea, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare si raspund impreuna cu personalul din subordine de organizarea si conducerea contabilitatii, in conditiile legii.").
Forma pe care o imbraca raspunderea persoanelor care organizeaza si conduc contabilitatea depinde de tipul de contract existent intre parti:
- raspundere disciplinara (pentru persoanele angajate cu contracte de munca);
- raspundere contractuala (pentru persoanele angajate cu contract).
De asemenea, nu este exclusa raspunderea contraventionala pentru faptele stabilite de lege ca fiind contraventii sau raspunderea penala daca faptele savarsite intrunesc elementele necesare pentru a dobandi caracter penal conform Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata:
Art. 35. Constituie contraventii la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:
- detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie inregistrate in contabilitate;
- nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la:
a) utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate;
b) intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, inregistrarea in contabilitate a acestora in perioada la care se refera, pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;
c) efectuarea inventarierii;
d) intocmirea si auditarea situatiilor financiare anuale;
e) intocmirea si depunerea situatiilor financiare periodice stabilite de Ministerul Finantelor Publice;
f) nedepunerea declaratiei din care sa rezulte ca persoanele prevazute la art. 1 nu au desfasurat activitate;
3. prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare.
Art. 37. Efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte, precum si omisiunea cu stiinta a inregistrarilor in contabilitate, avand drept consecinta denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum si a elementelor de activ si de pasiv ce se reflecta in bilant, constituie infractiunea de fals intelectual si se pedepseste conform legii.
Cum poate fi diminuat riscul operational?
Riscul operaţional a fost dintotdeauna o prezenţă semnificativă în activitatea unei bănci, manifestându-se adesea în legătură cu activitatea de creditare sau operaţiunile de piaţă. Expunerea instituţiilor de credit la această categorie de risc se înscrie pe un trend accendent, în condiţiile diversificării şi a multiplicării numărului de tranzacţii bancare, dezvoltării tehnologice şi inovării financiare, generalizării activităţilor de fuziuni şi achiziţii, într-o piaţă financiară cu un grad sporit de globalizare.
Includerea riscului operaţional în cerinţa de capital a instituţiilor de credit a reprezentat un pas important în stimularea acestora pentru a acorda o importanţă sporită mecanismelor de administare a evenimentelor generatoare de risc operaţional.
În viziunea iniţială a Comitetului de la Basel, riscul operaţional se caracteriza prin pierderea potenţială totală, mai puţin părţile asimilate riscului de credit sau celui de piaţă.
Abordarea curentă este mai precisă şi priveşte riscul înregistrării de pierderi financiare directe sau indirecte ca urmare a unor:
(a) procese interne eronate sau inadecvate;
(b) persoane care acţionează incorect;
(c) sisteme care prezintă deficienţe în execuţie;
(d) evenimente externe indezirabile39.

Riscului operaţional îi este asimilat riscul legal, în timp ce riscul strategic şi cel reputaţional sunt considerate categorii distincte.
Riscul legal este definit ca fiind acel risc de pierdere ca urmare atât a amenzilor, penalităţilor şi sancţiunilor de care instituţia de credit este pasibilă în caz de neaplicare sau aplicare defectuoasă a dispoziţiilor legale sau contractuale, cât şi a faptului că drepturile şi obligaţiile contractuale ale instituţiei de credit şi/sau ale contrapartidei sale nu sunt stabilite în mod corespunzător. Monitorizarea şi eliminarea efectelor riscului juridic presupune existenţa unor sisteme eficiente de informare în legătură cu prevederile legale cu incidenţă bancară şi de aplicare corectă a acestora.
Poate mai mult decât orice alt domeniu, mediu bancar este subiectul unor prevederi legislative intens modificate, relativ disipate, ceea ce amplifică sursele de risc.
Riscul strategic se referă la acele pierderi potenţiale legate de strategii de afaceri inadecvate sau de schimbări rapide la nivelul ipotezelor de lucru, parametrilor, obiectivelor sau ale altor factori care definesc strategia unei instituţii de credit. Prin urmare, riscul strategic depinde funcţional de obiectivele strategice ale băncii, direcţiile de acţiune stabilite pentru atingerea acestor obiective, resursele implicate şi calitatea implementării. În practică, această categorie de risc este dificil de evaluat, fiind adesea asociată cu riscul de piaţă.
Riscul reputaţional are în vedere posibilitatea apariţiei de pierderi financiare importante la nivelul instituţiei de credit ca urmare a deteriorării percepţiei publicului larg despre capacitatea băncii de a-şi îndeplini adecvat funcţiile. Adesea, riscul reputaţional este asociat riscului de lichiditate. Informaţii negative (fie că sunt adevarate sau nu) despre o instituţie de credit poate declanşa un val de retrageri în masă a depozitelor, cu efecte nocive semnificative asupra echilibrului financiar la nivelul entităţii respective. .
Audit&Consulting Retail este membra CECCAR
Audit&Consulting Retail SRL este o societate profesionala membra a CECCAR Romania. .
Care sunt registrele obligatorii?

1. Registrul unic de control – acesta este obligatoriu pentru societatile inregistrate la Oficiul Registrului comertului conform legii nr. 252/2003. Societatile sunt obligate sa tina cate un registru pentru fiecare punct de lucru inclusiv pentru sediul social. In termen de 30 de zile de la inregistrarea la Registrul comertului firmele trebuie sa isi achizitioneze registrul unic de control de la finante contra cost. In acest registru se tine evidenta tuturor controalelor efectuate asupra societatii de catre organele de control in domeniile: sanitar, protectia consumatorului, financiar-fiscal, protectia muncii, fitosanitar precum si alte organe abilitate.
2. Registrul de evidenta fiscala – este obligatoriu pentru toate unitatile platitoare de impozit pe profit . Este nevoie de un singur registru de evidenta fiscala la sediul firmei. Acesta trebuie completat pe baza balantei de verificare, explicandu-se modul de calcul al impozitului pe profit. Termenul de completare coincide cu declararea impozitului pe profit de catre operatorii economici.
3. Registrul general de evidenta a salariatilor – se completeaza de catre societatile comerciale care au angajati conform cu HG 500/2011 dupa ce firma se inregistreaza la inspectoratul territorial de munca si primeste un user name si parola. Primul contract de munca se depune la ITM cand angajatorul primeste acest user name si parola, apoi acesta se va complet si transmite electronic.
4. Registru special pentru banii administratorului/angajatilor – conform cu OG 47/2007 prin care s-a introdus obligativitatea caselor de marcat, a devenit obligatorie si tinerea registrului special pentru banii administratorului/angajatilor. Astfel acest registru se intocmeste si zilnic administratorul/angajatii trebuie sa declare banii pe care ii are asupra lui. In cazul unui control daca suma de bani din casierie difera de banii existenti, diferenta poate fi confiscate.
5. Registrul actionarilor pentru societatile pe actiuni – conform legii 31/1990 societatile trebuie sa tina acest registru cu datele actionarilor respectiv: nume si prenume, denumire, adresa, sediul social, numarul de actiuni precum si varsamintele efectuate.
6. Registrul asociatilor pentru SRL – conform legii 31/1990 SRL-urile trebuie sa tina registrul asociatilor cu toate datele de identificare a acestora si partile sociale detinute.
7. Registrul inventar- se completeaza pe baza inventarierii faptice a fiecarui element de activ si de pasiv. Conform cu OMFP 3512/2008 acesta este un document contabil obligatoriu si se intocmeste cel putin o data pe an in timpul functionarii societatii si cu ocazia incetarii activitatii societatii: divizare, fuziune, insolventa cat si alte situatii prevazute de lege. Trebuie numerotat, snuruit si parafat si inregistrat in evidenta societatii.
8. Registru jurnal – conform legii contabilitatii 82/1991 este un document contabil obligatoriu si trebuie intocmit in asa fel incat in orice moment sa fie posibila identificarea si controlul operatiunilor contabile. Societatea comerciala are voie sa tina registrul jurnal atat prin registru, foi volante sau listat din programul informatic. Datele se inregistreaza cronologic si sistematic in ordinea modificarii elementelor de activ si de pasiv. Se pastreaza in cadrul unitatii timp de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar pentru care a fost intocmit.
9. Registru cartea mare – registru contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar cronologic si sitematic, prin regruparea conturilor, miscarea tuturor elementelor de activ si pasiv. Acesta sta la baza intocmirii balantei de verificare. El este un document de sinteza si sistematizare, contine simbolurile conturilor debitoare si creditoare corespondente. .
Mai este necesar registrul de casa daca emit bonuri fiscale?
Potrivit OG 15/1996 si HG 2185/2004 (punct 9) "subunitatile economice ale persoanelor juridice, respectiv sucursalele, filiale, agentii puncte de lucru, prevazute in actul constitutiv ale persoanelor juridice care au deschis cont intr-o societate comerciala bancara si casierie proprie aplica individual prevederile art. 5 din prevederile OG 15/1996"

REGISTRU DE CASA (Cod 14-4-7A si Cod 14-4-7bA)

1. Serveste ca:
- document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar, efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor justificative;
- document de stabilire, la sfarsitul fiecarei zile, a soldului de casa;
- document de inregistrare in contabilitate a operatiunilor de casa. 2. Se intocmeste in doua exemplare, zilnic, de casierul unitatii sau de alta persoana imputernicita, pe baza actelor justificative de incasari si plati. La sfarsitul zilei, randurile neutilizate din formularul cod 14-4-7A se bareaza.
Soldul de casa al zilei precedente se reporteaza, dupa caz, pe primul rand al registrului de casa pentru ziua in curs.
Se semneaza de catre casier pentru confirmarea inregistrarii operatiunilor efectuate si de catre persoana din compartimentul financiar-contabil desemnata pentru primirea exemplarului 2 si a actelor justificative anexate.
3. Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactitatii sumelor inscrise si respectarea dispozitiilor legale privind efectuarea operatiunilor de casa (exemplarul 2).
Exemplarul 1 ramane la casier.
4. Se arhiveaza:
- la casierie (exemplarul 1);
- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
Care sunt consecintele erorilor din contabilitate?

Erorile constatate în contabilitate se pot referi fie la exercițiul financiar curent, fie la exercițiile financiare precedente.
Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor.
Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni şi declarații eronate cuprinse în situațiile financiare ale entității pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greşeala de a utiliza sau de a nu utiliza informații credibile care:
a) erau disponibile la momentul la care situațiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
b) ar fi putut fi obținute în mod rezonabil şi luate în considerare la întocmirea şi prezentarea acelor situații financiare anuale.
Astfel de erori includ efectele greşelilor matematice, greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greşite a evenimentelor şi fraudelor.
Corectarea erorilor aferente exercițiului financiar curent se efectuează pe seama contului de profit şi pierdere.
Corectarea erorilor semnificative aferente exercițiilor financiare precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat (contul 1174 “Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile”).
Erorile nesemnificative aferente exercițiilor financiare precedente se corectează, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totuşi, potrivit politicilor contabile aprobate, erorile nesemnificative pot fi corectate pe seama contului de profit şi pierdere.
Erorile nesemnificative sunt cele de natură să nu influențeze informațiile financiar‐contabile.
Se consideră că o eroare este semnificativă dacă aceasta ar putea influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situațiilor financiare anuale.
Analizarea dacă o eroare este semnificativă sau nu se efectuează în context, având în vedere natura sau valoarea individuală ori cumulată a elementelor.
În notele explicative la situațiile financiare trebuie prezentate informații cu privire la natura erorilor constatate şi perioadele afectate de acestea.
Înregistrarea stornării unei operațiuni contabile aferente exercițiului financiar curent se efectuează fie prin corectarea cu semnul minus a operațiunii inițiale (stornare în roşu), fie prin înregistrarea inversă a acesteia (stornare în negru), în funcție de politica contabilă şi programele informatice utilizate.

 

Cautam cu atentie pentru a identifica toate elementele de risc operational. In analiza de conformitate evaluam raportul de cauzalitate intre diferitele elemente ale procesului de business..

 

Propunem masuri si solutii pentru eficientizarea activitatii si pentru regularizarea fluxurilor. Informatiile furnizate de noi optimizeaza procesele si reduc riscul operational.