telefon: +4 0254 548.072

Cursuri de pregatire muncitori

Cursuri de pregatire muncitori

Pregatirea angajatilor este un proces continuu, obligatoriu dar și necesar. In anumite situații acest procedeu poate fi anevoios sau complicat, mai ales în situația în care angajații nu au o pregătire inițială.

Este demn de precizat ca pot incheia contracte de calificare profesionala numai angajatorii autorizati in acest sens de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale cu salariati cu varsta minima de 16 ani impliniti, care nu au dobandit o calificare sau au dobandit o calificare ce nu le permite mentinerea locului de munca la acel angajator iar durata contractului de calificare profesionala este cuprinsa intre 6 luni si 2 ani.

In cazul in care angajatorul nu este autorizat de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale pentru incheierea contractelor de calificare profesionala, schimbarea functiei intr-o alta functie, a carei ocupare necesita o calificare, se poate face numai dupa ce salariatul obtine aceasta calificare prin absolvirea unui curs.

Pregatirea profesionala a salariatilor este obligatorie putand fi facuta in modalitatile prevazute de art. 193 Codul muncii.

Angajatorii pot organiza programe de formare profesionala pentru salariatii proprii, in baza carora elibereaza certificate de absolvire recunoscute numai in cadrul unitatilor respective. Certificatele au recunoastere nationala numai daca angajatorii sunt autorizati ca furnizori de formare profesionala.

Cursurile organizate de angajator constituie o modalitate de pregatire profesionala prevazuta de lege, angajatorul isi poate indeplini obligatia de a asigura participarea salariatilor la programe de formare profesionala si prin organizarea unor astfel de cursuri.

IMPORTANT!
Atentie, salariatul trebuie sa fie de acord cu aceasta forma de pregatire profesionala.
In acest sens, art. 196 alin. (2) din Codul muncii stabileste ca, modalitatea concreta de formare profesionala, drepturile si obligatiile partilor, durata formarii profesionale, precum si orice alte aspecte legate de formarea profesionala, inclusiv obligatiile contractuale ale salariatului in raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, se stabilesc prin acordul partilor si fac obiectul unor acte aditionale la contractele individuale de munca.

Astfel, angajatorul stabileste prin act aditional la contractul individual de munca modalitatea concreta de formare profesionala, drepturile si obligatiile partilor, durata formarii profesionale, precum si orice alte aspecte legate de formarea profesionala, inclusiv obligatiile contractuale ale salariatului in raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala.
 

In considerarea informatiilor de mai sus va indicam urmatoarele izvoare legislative

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă acordă angajatorilor care încheie contracte de ucenicie, în condiţiile Legii nr. 279/2005, sprijin financiar în cuantum de 2.250 lei/lună pentru fiecare contract încheiat. Suma lunară se acordă la cererea angajatorului, proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, pe întreaga perioadă de derulare a contractului (vezi aicivezi aici).

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă acordă angajatorilor care încheie contracte de ucenicie, în condiţiile Legii nr. 279/2005, sprijin financiar în cuantum de 2.250 lei/lună pentru fiecare contract încheiat. Suma lunară se acordă la cererea angajatorului, proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

Citeste mai mult: adev.ro/pmntxl

 

Formarea profesionala la locul de munca
Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  prevede la TITLUL VI ”Formarea profesionala”, Capitolul II ”Contracte speciale de formare profesionala organizata de angajator” urmatoarele:
• contractele speciale de formare profesionala sunt contractul de calificare profesionala şi contractul de adaptare profesionala (art. 201);
• contractul de calificare profesionala este cel in baza caruia salariatul se obliga sa urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru dobandirea unei calificari profesionale (art. 202);
• pot incheia contracte de calificare profesionala numai angajatorii autorizaţi in acest sens de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei Nationale (art. 203)
• procedura de autorizare, precum si modul de atestare a calificarii profesionale se stabilesc prin lege speciala (art. 203).
OG 129/2000, formare profesionala, contributii
Conform art. 21 alin. (1) din OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, furnizorii de formare profesionala pot organiza programe de formare profesionala, finalizate prin certificate de calificare sau de absolvire cu recunoastere nationala, numai daca au prevazut in statut sau, dupa caz, in autorizatia pentru desfasurarea unor activitati independente, activitati de formare profesionala si sunt autorizati in conditiile legii.
Programele postuniversitare de educatie permanenta, furnizate de institutiile de invatamant superior acreditate, precum si alte programe de formare profesionala a adultilor de nivel universitar, organizate in invatamantul superior, se supun numai mecanismelor specifice de autorizare si acreditare academica.
Angajatorii pot organiza programe de formare profesionala pentru salariatii proprii, in baza carora elibereaza certificate de absolvire recunoscute numai in cadrul unitatilor respective.

Certificatele au recunoastere nationala numai daca angajatorii sunt autorizati ca furnizori de formare profesionala.
Pentru a se supune autorizarii in vederea eliberarii de certificate cu recunoastere nationala, furnizorii de formare profesionala stabiliti in Romania trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate:
a) sa fie legal constituiti;
b) sa aiba prevazute in statut sau, dupa caz, in actul de infiintare activitati de formare profesionala;
c) sa isi indeplineasca obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor datorate, potrivit legislatiei in vigoare (art. 27 din OG 129/2000).

Conform art. 28 din OG 129/2000, criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesionala au in vedere urmatoarele elemente:
a) programul de formare profesionala;
b) implementarea criteriilor de asigurare a calitatii;
c) experienta furnizorilor de formare profesionala si rezultatele activitatii lor anterioare obtinerii autorizarii sau in alte programe de formare profesionala pe care le-au realizat, daca este cazul;
d) resursele umane, materiale si financiare;
e) autorizatiile si avizele necesare desfasurarii programelor de formare profesionala, dupa caz.
In vederea autorizarii, furnizorii de formare profesionala trebuie sa faca dovada ca realizeaza programele de formare profesionala cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzatoare programei de pregatire, respectiv care au pregatirea specifica educatiei adultilor conform standardelor ocupationale.

In vederea autorizarii unui program de formare in limba minoritatii nationale sau intr-o limba de circulatie internationala, furnizorii de formare profesionala trebuie sa faca dovada ca realizeaza programele de formare profesionala cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzatoare programei de pregatire si cunosc, dupa caz, limba minoritatii nationale respective sau o limba de circulatie internationala pentru care a fost autorizat programul.

Autorizatia se acorda daca se constata indeplinirea criteriilor de evaluare prevazute la art. 28 alin. (1) dovedite prin fisa de autoevaluare si documentele justificative.
In vederea autorizarii, verificarea privind dotarile, echipamentele si materialele utilizate de catre furnizorul de formare profesionala care doreste sa se autorizeze se face numai la fata locului de catre evaluatorii de furnizori si programe de formare folositi de comisiile de autorizare.

In cazul modificarilor conditiilor de autorizare, furnizorul de formare profesionala este obligat sa notifice comisiei de autorizare in raza careia isi va desfasura activitatea cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data estimata a inceperii activitatii.

Notificarea este insotita de declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al furnizorului de formare profesionala autorizat.

Furnizorul de formare profesionala poate incepe programul de formare profesionala, numai daca primeste de la comisia de autorizare acordul scris.
Autorizatia poate fi retrasa de comisia de autorizare daca se constata nerespectarea conditiilor de autorizare si a programelor pentru care furnizorul de formare profesionala a fost autorizat sau daca, in mod repetat, rezultatele la examenele de absolvire sunt nesatisfacatoare.

Furnizorul de formare profesionala caruia i s-a retras autorizatia poate sa solicite o noua autorizare numai daca face dovada indeplinirii cerintelor prevazute de prezenta ordonanta sau, dupa caz, a platii amenzilor prevazute la art. 54.

Furnizorul de formare profesionala caruia i s-a retras de doua ori autorizatia pentru aceeasi calificare pierde dreptul de a mai organiza programe de formare profesionala pentru calificarea respectiva pentru o perioada de 2 ani.

In concluzie, furnizorul de formare profesionala poate incepe programul de formare profesionala, numai daca primeste de la comisia de autorizare acordul scris.
Ocupatia de lucrator comercial - cerinte
Pentru orice persoana angajata intr-o functie/meserie existenta in Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR), in contractul individual de munca este precizat si codul COR corespunzator.
Formarea profesionala a persoanelor constituie unul din elementele care stau la baza angajarii acestora. Ocuparea functiilor/meseriilor din COR se realizeaza in baza calificarii/specializarii detinute de candidatul la post, cu exceptia acelor ocupatii pentru care nu este necesara calificarea.
Formarea profesionala a persoanelor poate fi dobandita atat in cadrul invatamantului prin sistemul national de invatamant astfel cum este reglementat la ora actuala prin Legea 1/2011, cat si prin programe de formare profesionala in sistemul de formare profesionala a adultilor, conform OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, si Normelor de aplicare ale OG 129/2000, aprobate prin HG 522/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 10 alin. (1) din OG 129/2000 prevede ca formarea profesionala a adultilor se organizeaza in mod distinct pe niveluri de pregatire, profesii, ocupatii, meserii si specializari, tinandu-se seama de nevoile angajatorilor, de competentele de baza ale adultilor, de cerintele posturilor pe care acestia le ocupa si de posibilitatile lor de promovare sau de incadrare in munca, precum si de cerintele de pe piata muncii si aspiratiile adultilor.
Asadar formarea profesionala a adultilor se organizeaza in mod distinct pe niveluri de pregatire, profesii, ocupatii, meserii si specializari.
Ocupatiile care nu necesita calificare sunt cele prevazute in grupa majora 9, destinata muncitorilor necalificati. Conform definitiei COR, muncitorii necalificati executa sarcini simple si de rutina care necesita folosirea uneltelor manuale si depunerea unui efort fizic considerabil.
Asadar, in lipsa calificarii, apreciem ca salariatii nu vor putea fi incadrati in ocupatii ce necesita calificare, precum cea de lucrator comercial regasita in grupa majora 5 destinata Lucratorilor in domeniul serviciilor.
Daca persoanele au dobandit deja competente profesionale necesare desfasurarii respectivei activitati, se poate recurge si la evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale.
Astfel, conform art. 45 alin. (1) din OUG 129/2000, evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decât cele formale se fac in centre de evaluare a competentelor profesionale.
Potrivit alin. (2) din aceleasi articol, Autoritatea Nationala pentru Calificari autorizeaza si monitorizeaza centrele de evaluare a competentelor profesionale, iar conform alin. (3) Autoritatea Nationala pentru Calificari evalueaza si certifica evaluatorii de competente profesionale, evaluatorii de evaluatori si evaluatorii externi.
Evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute de salariati se realizeaza in conformitate cu Procedura de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, care este aprobata prin Ordinul comun 4543/468/2004 al MEC si MMSSF, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit art. 33 din aceasta procedura, persoanele declarate competente in urma procesului de evaluare primesc un certificat de competente profesionale, pentru unitatile de competenta in care au fost declarate competente. Persoanele declarate competente pentru toate unitatile de competenta specifice unei ocupatii sau calificari primesc un certificat de competente profesionale care cumuleaza toate competentele profesionale specifice acelei ocupatii sau calificari in conformitate cu standardul ocupational, respectiv standardul de pregatire profesionala.
Aceste certificate de competente profesionale au aceeasi valoare ca si certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoastere nationala, eliberate in sistemul formal de formare profesionala.
Asadar, daca persoana a dobandit deja pe cai informale cunostintele necesare desfasurarii unei activitati, insa nu detine documentul care sa ii certifice aceasta in baza caruia sa poata sa fie angajat pentru exercitarea respectivei activitati, poate urma procedura de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale aprobata prin Ordinul comun 4543/468/2004 al MEC si MMSSF, cu modificarile si completarile ulterioare.
Intrucat din modalitatea de expunere a spetei nu intelegem in ce domeniu s-a dobandit de catre salariat calificarea si daca aceasta a fost certificata in conditiile sus-mentionate.
Astfel, alaturi de invatamantul obligatoriu, persoana care se doreste a fi angajata ca lucrator comercial trebuie sa fi dobandit formarea profesionala corespunzatoare desfasurii acestei activitati fie in cadrul invatamantului profesional prin scoala de arte si meserii, fie printr-un program de formare profesionala in sistemul de formare profesionala a adultilor. La programele de formare profesionala organizate pentru nivelul 1 de calificare pot fi admise si persoane care nu au absolvit invatamantul obligatoriu si nu au posibilitatea continuarii studiilor invatamantului obligatoriu in sistem formal, invatamant de zi, seral, cu frecventa redusa.
In concluzie, in situatia in care salariatul din speta  mentionata de dvs a obtinut calificarea necesara desfasurarii ocupatiei de lucrator comercial, in conditiile anterior mentionate, angajatorul poate incheia cu acesta un act aditional la actualul contract individual de munca prin care se vor modifica cel putin functia/ocupatia si salariul.
Astfel, in aceasta situatie devin incidente dispozitiile art. 17 alin. (5) din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioar, potrivit carora orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.
Asadar, regula privind modificarea functiei potrivit Codului muncii o reprezinta acordul partilor raportului de munca, angajator si salariat, deci prin intocmirea unui act aditional la contractul individual de munca al salariatului. Cu alte cuvinte, salariatul angajat cu contract individual de munca (CIM) pe functia de manipulant marfuri va putea desfasura o alta activitate, specifica unei alte functii, respectiv cea de lucrator comercial, prin dobandirea calificarii si modificarea CIM in privinta felului muncii, prin incheierea unui act aditional la contract.   
Modificarea functiei prin act aditional
In speta modificarea functiei pe care este angajat salariatul nu se poate realiza prin decizia unilaterala a angajatorului, deoarece aceasta modificare se realizeaza prin acordul partilor, deci prin incheierea unui act aditional la contract, in temeiul art. 41 alin. (1) coroborat cu alin. (3) lit. c) din Codul muncii, republicat.
Asadar, angajatorul trebuie sa obtina acordul expres al salariatului in ceea ce priveste modificarea functiei (si eventual a salariului), caci interesul legitim legat de stabilitatea raporturilor de munca impune ca modificarea contractului individual de munca sa se faca in aceleasi conditii in care acesta a fost incheiat, respectiv prin acordul ambelor parti ale raportului de munca, angajator si salariat. In lipsa acestui acord nu se poate modifica contractul individual de munca al salariatului.
Certificat de absolvire - formare profesionala
Formarea profesionala a persoanelor constituie unul din elementele care stau la baza angajarii acestora. Ocuparea functiilor/meseriilor din COR se realizeaza in baza calificarii/specializarii detinute de candidatul la post. Astfel, pentru angajarea intr-o functie/ocupatie conform COR este necesara o anumita formare profesionala necesara desfasurarii activitatii respective, dobandita fie in cadrul invatamantului prin sistemul national de invatamant astfel cum este reglementat la ora actuala prin Legea 1/2011, cat si prin programe de formare profesionala in sistemul de formare profesionala a adultilor, conform OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Normelor de aplicare ale OG 129/2000, aprobate prin HG 522/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Daca se doreste angajarea intr-o ocupatie pentru care persoana nu a obtinut o calificare prin sistemul de invatamant care sa ii permita sa desfasoare activitatea respectiva, persoana are posibilitatea continuarii formarii profesionale prin obtinerea unei calificari necesare desfasurarii activitatii in cadrul unui program de formare profesionala a adultilor desfasurat de furnizorii autorizati de formare profesionala a adultilor finalizat cu certificat care ii va permite ocuparea postului.
Totodata, potrivit dispozitiilor art. 7 alin. (1) teza I din OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare, formarea profesionala a adultilor se organizeaza in mod distinct pe niveluri de pregatire, profesii, ocupatii, meserii si specialitati, tinandu-se seama de nevoile angajatorilor, de competentele de baza ale adultilor, de cerintele posturilor pe care acestia le ocupa si de posibilitatile lor de promovare sau de incadrare in munca, precum si de cerintele de pe piata muncii si aspiratiile adultilor.
Asadar, calificarea intr-o meserie se poate obtine prin programe finalizate cu certificate de calificare eliberate de furnizori de formare profesionala autorizati.
Potrivit dispozitiilor art. 18 alin. (3) si (4) din OG 129/2000, angajatorii pot organiza programe de formare profesionala pentru salariatii proprii, in baza carora elibereaza certificate de absolvire recunoscute numai in cadrul unitatilor respective. Certificatele au recunoastere nationala numai daca angajatorii sunt autorizati ca furnizori de formare profesionala.
In consecinta daca ati organizat programe de formare profesionala pentru salariati, veti elibera acestora certificate de absolvire a caror valabilitate difera in functie de cele mai sus expuse.
Prin urmare, daca sunteti angajator care nu este autorizat ca furnizor de formare profesionala si ati organizat programe de formare profesionala pentru salariatii proprii, certificatele de absolvire a cursurilor vor avea valabilitate numai in cadrul unitatii respective care a organizat cursurile de formare profesionala.
In schimb, daca sunteti angajator care este autorizat ca furnizor de formare profesionala, certificatele eliberate vor avea recunoastere nationala.
In speta se mentioneaza ca salariatul a fost atestat sa practice in cadrul unitatii procesele de metalizare in jet de plasma piese noi si reparate, care din punctul meu de vedere reprezinta dobandirea unei competente profesionale specifice din cadrul grupului de unitati de competente care definesc o calificare, nu ca a fost calificat pentru vreo ocupatie din grupa de baza 8122, astfel incat apreciez ca fata de informatiile spetei persoana nu intruneste conditiile angajarii intr-una din ocupatiile incluse in aceasta grupa.
Lucrarile de sudura se executa de personal calificat
ÎPotrivit art. 17 alin. (3) lit. d) din Codul muncii, republicat, persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata cu privire la functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului. Iar potrivit alin. (4) al aceluiasi articol elementele din informarea prevazuta la alin. (3) trebuie sa se regaseasca si in continutul contractului individual de munca.
Fisa postului reprezinta prin urmare documentul care trebuie intocmit in mod obligatoriu si care descrie atributiile specifice felulului muncii salariatului, care este determinat de functia/meseria specificata in contractul individual de munca.
Cu alte cuvinte, atributiile astfel stabilite prin fisa postului trebuie sa corespunda descrierii functiei/meseriei din contract, deoarece fisa postului este o anexa la contractul individual de munca al salariatului angajat pe o anumita functie/meserie.  Conform Capitolului F: Atributiile postului din modelul cadru al CIM, aprobat prin OMMSS 64/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.
Astfel, salariatul angajat pe pozitia de manipulant marfa va indeplini atributiile corespunzatoare pozitiei ocupate in cadrul firmei, atributii prevazute in fisa postului, dupa cum electricianul va indeplini atributiile corespunzatoare pozitiei de electrician ocupata in cadrul firmei, atributii prevazute in fisa postului.
Cu alte cuvinte, atributiile ce vor fi indeplinite de salariat si care sunt prevazute in fisa postului trebuie sa fie corespunzatoare, specifice functiei/meseriei pe care a fost angajat, functie/meserie prevazuta in mod obligatoriu in CIM.
In schimb, daca pe langa functia detinuta in firma, salariatul este de acord cu indeplinirea si a altor atributii ale unei alte ocupatii/functii in cadrul aceleiasi firme atunci ne regasim in fata unui cumul de functii la acelasi angajator reglementat de art. 35 din Codul muncii, republicat.
In conformitate cu art. 35 din Codul muncii, republicat, orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea. Fac exceptie de la aceste prevederi, situatiile in care prin lege sunt prevazute incompatibilitati pentru cumulul unor functii.
Evident ca si pentru a doua functie (ocupatie) salariatul trebuie sa aiba calificarea necesara desfasurarii activitatilor specifice respectivei functii, cu exceptia ocupatiilor pentru care nu este necesara vreo calificare.
In Grupa de baza 7212 destinata Sudorilor si debitatorilor autogen din COR sunt prevazute ocupatiile specifice acestei grupe. Aceste ocupatii fac parte din:
- grupa minora 721 Turnatori, tinichigii-cazangii, sudori, formatori si asimilati;
- subgrupa majora 72 Muncitori calificati in metalurgie, constructii de masini si asimilati;
- grupa majora 7 Muncitori calificati si asimilati.
In concluzie, apreciem ca pentru a executa lucrari de sudura persoana trebuie sa fie calificata special pentru aceste activitati.


Prezentăm mai jos o serie de cursuri pe care le-am găsit disponibile la furnizorii locali sau zonali de servicii specializate in domeniu

nr

denumire curs

Durata

pret (lei)

1

abordarea holistica a pacientului oncologic

16 ore

350

2

abordarea specifica si diferentiata a pacientului cu patologie psihiatrica

16 ore

350

3

administrator pensiune turistica

720 ore

1590

4

apicultor

360 ore

1490

5

arhivar -initiere-

130 ore

1390

6

baby sitter

360 ore

1490

7

boli transmisibile

18 ore

350

8

brutar patiser- preparator produse fainoase

720 ore

1590

9

bucătar

3 zile

1590

10

cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor -perfectionare-

136 ore

1390

11

cameristă

3 zile

1490

12

coafor -specializare-

90 ore

1990

13

competente antreprenoriale -initiere-

128 ore

1390

14

competente antreprenoriale -perfectionare-

60 ore

1390

15

comunicare in limba engleza -perfectionare-

60 ore

1390

16

confecționer articole din textile

3 zile

1490

17

confectioner- asamblor articole din textile

360 ore

1490

18

dulgher- tamplar parchetar

3 zile

1490

19

electrician exploatare medie si joasa tensiune

720 ore

1590

20

evaluator de competente profesionala -specializare-

180 ore

1390

21

formator - specializare-

180 ore

1390

22

frigotehnist

720 ore

1590

23

gaterist la taiat busteni

360 ore

1490

24

hepatita cu virus C

18 ore

350

25

incluziune in mediul educational

60 ore

395

26

ingrijirea pacientului cu boli cardio vasculare

16 ore

350

27

ingrijirea/ nursing in boli psihiatrice

16 ore

350

28

ingrijitoare batrani la domiciliu

360 ore

1490

29

ingrijitoare copii

360 ore

1490

30

instalator incalzire centrale si gaze

3 zile

1590

31

lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale

720 ore

1590

32

lucrator finisor pentru constructii

360 ore

1490

33

lucrator in comert

360 ore

1490

34

lucrator in morarit si panificatie

360 ore

1490

35

lucrator in structuri pentru constructii

360 ore

1490

36

machior -specializare-

90 ore

1990

37

manager resurse umane  - specializare-

80 ore

1390

38

mașinist la mașini pentru terasamente

3 zile

1590

39

mecanic auto

3 zile

1590

40

notiuni despre tiroida

16 ore

350

41

operator in domeniul proiectarii asistate pe calculator -specializare-

120 ore

1390

42

operator introducere, validare si prelucrare date

720 ore

1590

43

operator masini-unelte cu comanda numerica

720 ore

1590

44

ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie

3 zile

1490

45

pavator

3 zile

1490

46

predarea in online: proceduri si tehnici

60 ore

395

47

profesor pedagog: calitate prin educatie

84 ore

395

48

profesori formati: elevi invatati

60 ore

395

49

reanimarea neonatala

18 ore

350

50

resuscitarea cardio pulmonara

16 ore

350

51

resuscitarea neonatala

16 ore

350

52

sudor electric

360 ore

1490

53

suferinta in ingrijiri paliative

16 ore

350

54

tamplar manual

360 ore

1490

55

tehnica ingrijirii pacientului cu diabet zaharat

18 ore

350

56

vopsitor industrial

360 ore

1490

57

zidar, pietrar, tencuitor

720 ore

1590

58

zidar, rosar, tencuitor

3 zile

1590

59

zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor

720 ore

1590