telefon: +4 0254 548.072

Pentru firmele cu angajati

Important pentru firmele cu angajati

Modificări substanțiale ale legislației muncii. Noi provocări în activitatea companiilor.

În ultima perioadă de timp au apărut o serie de modificări substanțiale ale legislației muncii și bănuiala noastră este că măsurile restrictive vor spori (...încă nu știm ce obligații și-a asumat guvernul la semnarea PNRR pentru că datele sunt "la secret").
Pentru a păstra caracterul analitic și succint al acestui articol, vom reanaliza principalele aspecte care pot genera sancțiuni (amenzi) încercând să propunem câteva soluții:

1.Organizarea activității de personal și resurse umane

- poate fi realizată de administratorul societății;
- poate fi realizată de un angajat împuternicit în acest sens;
- poate fi externalizată către un prestator (societate specializată).
Pentru că în majoritatea situațiilor activitatea de personal și resurse umane este externalizată este important de spus că potrivit legii "serviciile externe specializate în resurse umane și salarizare vor fi coordonate de către un expert în legislația muncii". (art.34^1 punctul (2) din L.53/2003, Codul muncii)

2.Răspunderea contravențională

nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară amendă de la 300 lei la 2.000 lei
refuzul angajatorului de a elibera elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de angajat (durata, salariul, vechimea) amendă de la 300 lei la 1.000 lei
împiedicarea angajaților să participe la grevă sau obligarea acestora de a muncii în timpul grevei amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei
stipularea în contractul individual de muncă a unor clauze contrare dispozițiilor legale amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei
primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă amendă de 20.000 lei/pers. max. 200.000 lei
primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără transmiterea în REVISAL a contractului individual de muncă amendă de 20.000 lei/pers. max. 200.000 lei
primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane care au contractul individual de muncă suspendat (CFS de exemplu) amendă de 20.000 lei/pers. max. 200.000 lei
primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial amendă de 10.000 lei/pers. max. 200.000 lei
încălcarea de către angajator a prevederilor privind zilele libere (art.139) sau compensarea/plata acestora (art.142) amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei
încălcarea de către angajator a prevederilor privind asigurarea continuității activității (art.140) amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei
nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru fiecare persoană identificată ca prestând muncă suplimentară
nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei
încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei
lipsa avizului medical la angajare(art.27) amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei
lipsa condicii de prezenta (art.119) amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei
lipsa regulamentului intern (art.19 lit.i) si art.23 alin.(1) lit.b) din Legea nr.108/1999) amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei
neînregistrarea de către angajator a demisiei angajatului amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei
perceperea de taxe aplicate salariaților temporari (art.102) amendă 5.000-10.000 lei/pers. max. 100.000 lei
nepredarea către angajat a unui exemplar al contractului individual de muncă (art. 16 alin. (3)) amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei
lipsa unei copii a contractului individual de muncă la locul de muncă (art. 16 alin. (4)) amendă de 10.000 lei
nerespectarea condițiilor de tratament aplicabil, discriminarea angajaților (art. 5 alin. (2)-(9) și ale art. 59 lit. a)) amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii de muncă.

3.Răspunderea penală

Stabilirea (în mod repetat) de relații de muncă sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut de lege. închisoare de la o lună la un an sau cu amendă penală
refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale, în scopul împiedicării verificărilor privitoare la aplicarea reglementărilor generale și speciale în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă, în termen de cel mult 15 zile de la primirea celei de-a doua solicitări închisoare de la o lună la un an sau cu amendă penală
împiedicarea sub orice formă a organelor competente de a intra, în condițiile prevăzute de lege, în sedii, incinte, spații, terenuri sau mijloace de transport pe care angajatorul le folosește în realizarea activității lui profesionale, pentru a efectua verificări privitoare la aplicarea reglementărilor generale și speciale în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă închisoare de la o lună la un an sau cu amendă penală
Încadrarea în muncă a unui minor cu nerespectarea condițiilor legale de vârstă sau folosirea acestuia pentru prestarea unor activități cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă
primirea la muncă a unei persoane aflate în situație de ședere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă
dacă munca prestată de (...art.265) este de natură să le pună în pericol viața, integritatea sau sănătatea închisoarea de la 6 luni la 3 ani
în cazul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (2) și (3) și la art. 264 alin. (4), instanța de judecată poate dispune și aplicarea uneia sau mai multora dintre următoarele pedepse complementare: a) pierderea totală sau parțială a dreptului angajatorului de a beneficia de prestații, ajutoare ori subvenții publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autoritățile române, pentru o perioadă de până la 5 ani;
b) interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achiziții publice pentru o perioadă de până la 5 ani;
c) recuperarea integrală sau parțială a prestațiilor, ajutoarelor ori subvențiilor publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autoritățile române, atribuite angajatorului pe o perioadă de până la 12 luni înainte de comiterea infracțiunii;
d) închiderea temporară sau definitivă a punctului ori a punctelor de lucru în care s-a comis infracțiunea sau retragerea temporară ori definitivă a unei licențe de desfășurare a activității profesionale în cauză, dacă acest lucru este justificat de gravitatea încălcării.
în cazul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (2) și (3) și la art. 264 alin. (4), angajatorul va fi obligat să plătească sumele reprezentând: a) orice remunerație restantă datorată persoanelor angajate ilegal. Cuantumul remunerației se presupune a fi egal cu salariul mediu brut pe economie, cu excepția cazului în care fie angajatorul, fie angajatul poate dovedi contrariul;
b) cuantumul tuturor impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale pe care angajatorul le-ar fi plătit dacă persoana ar fi fost angajată legal, inclusiv penalitățile de întârziere și amenzile administrative corespunzătoare;
c) cheltuielile determinate de transferul plăților restante în țara în care persoana angajată ilegal s-a întors de bunăvoie sau a fost returnată în condițiile legii.
în cazul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (2) și (3) și la art. 264 alin. (4) de către un subcontractant, atât contractantul principal, cât și orice subcontractant intermediar, dacă au avut cunoștință de faptul că subcontractantul angajator angaja străini aflați în situație de ședere ilegală, pot fi obligați de către instanță, în solidar cu angajatorul sau în locul subcontractantului angajator ori al contractantului al cărui subcontractant direct este angajatorul, la plata sumelor de bani prevăzute la alin. (5) lit. a) și c).
(la 01-02-2014, Art. 265 a fost modificat de pct. 3 al art. 127, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )
   
   

...alte sancțiuni (document elaborat de ITM Argeșdocument elaborat de ITM Argeș)

4. Modificări legislative viitoare

Cresterea salariului minim
Începând cu anul 2021, salariul minim brut pe țară a fost stabilit la nivelul de 2.300 de lei (HG 4/2021) în creștere cu cu 70 de lei peste cel din 2020.
Taxe salariale (pentru suma de 2.300 de lei)
- contribuția la pensii: 575 lei;
- contribuția la sănătate: 230 lei;
- impozitul pe venit: 109 lei;
- contribuția la muncă: 52 lei.
Deducerea personală (fără persoane în întreținere) este de 405 de lei.
Salariul minim net este de 1.386 lei.
Costul total al locului de muncă este de 2.352 lei.
Statul încasează 966 lei.

Calculator de salarii (click aici pentru download)

Ore Brut Net CAM CAS CASS Impozit
½ 1.442 94 3 36 14  
1 288 187 6 72 29  
2 575 373 13 144 58  
4 1.150 723 26 288 115 4
6 1.725 1.060 39 431 115 24
8 2.300 1.386 52 575 230 109
2 h/ sapt 107 69 2 27 11  
2 h/ luna 28 18 1 7 3  
1 h/ luna 14 9 1 4 1  


Pentru fiecare leu plătit (net), angajatorul trebuie să mai pună încă 69,69 de bani pentru impozite!!!

indicator__________________ % valoare  
Salariu minim pe economie   2.300 lei
Contribuția la sănătate (CASS) 10 % 230 lei
Contribuția la pensii (CAS)* 25 % 575 lei
Venit net 1.495 lei
Deducere personala 405 lei
Baza de impozitare 1.090 lei
Impozit pe salarii 10 % 109 lei
Salariu net 1.386 lei
Salariu brut 2.300 lei
CAM (angajator) 2.25% 52 lei
Costul unui loc de muncă 2.352 lei


Începând cu anul 2022, salariul minim brut pe țară va fi majorat (PROBABIL) la 2.550 lei. Asta va însemna că angajatorii vor plăti mai mult cu 250 lei din 138 de lei vor merge la angajați și restul la stat. În acest caz, cine majorează salariile și cine le plătește? ...()

Sancționarea muncii subdeclarate
Potrivit acestui proiect de OUGproiect de OUG - guvernul are în vedere sancționarea muncii subdeclarate, „la gri”, și introducerea unor amenzi (de zeci de mii de lei) pentru firmele care plătesc salariile cu întârziere
Exemple de muncă subdeclarată:
- plata unor salarii mai mari decât cele înscrise pe ștatul de plată (o parte "la alb", o parte "la negru");
- încadrarea cu timp parțial a angajaților care lucrează 8 ore (2, 4 ...ore pe zi în loc de 8);
- acordarea de CFP angajaților care lucrează (...);
- neîntocmirea de forme legale de angajare conforme cu situația de fapt;
- ...alte situații prevăzute de forma finală a documentului legislativ.

5. Măsuri de asigurare a conformității

- revizuirea documentației de angajare pentru fiecare din salariați (mai ales cei activi);
- asigurarea arhivei operaționale privind documentele angajaților (în acest sens vom pune la dispoziția tuturor firmelor o platformă de cloud unde vor putea fi stocate informațiile necesare);
- revizuirea regulamentului intern și armonizarea lui (până la finele lunii octombrie 2021 asigurăm suport gratuit pentru întocmirea/actualizarea regulamentului intern);
- revizuirea programării concediilor și gradul de efectuare a acestora;
- revizuirea controlului medical periodic obligatoriu (minim anual);
- revizuirea modului de alocare a timpului de muncă și a timpului de odihnă;
- implementarea condicii de prezență (până la finele lunii octombrie 2021 oferim suport informatic la cerere);
- implementarea unui sistem intern de înregistrare și evidențiere a documentelor (până la finele lunii octombrie 2021 oferim suport informatic la cerere);
- asigurarea condițiilor de arhivare a documentelor de personal și salarizare (75 de ani!!!)

 https://bit.ly/3mdkK7K